Phụ tùng máy nén khí Buma

BUMA-BUMATEC AIR COMPRESSOR AIR FILTER OIL FILTER SEPARATOR
1 Machine Model BFB11 BX111011 3.008.01 3.018.63
2 Machine Model BFB15 BX112511 3.008.19 3.018.64
3 Machine Model BFB30 BX122521 3.008.05 3.018.60
4 Machine Model BFB45 BX122531 3.008.05 3.018.54
5 Machine Model BFB55 BX121051 3.008.22 3.018.65
6 Machine Model BFD22 BX122521 3.008.05 3.018.52
7 Machine Model BFD37 BX122531 3.008.05 3.018.54
8 Machine Model BFD55 BX121051 3.008.22 3.018.65
9 Machine Model BFD55 BX122541 3.008.07 3.018.73
10 Machine Model BFD55 BX122541 3.008.22 3.018.73
11 Machine Model BFD75 BX122541 3.008.22 3.018.55
Sản phẩm liên quan
Chạm để gọi